Overeenkomst van opdracht

Ingangsdatum

                                                                                                                   Met KVK nummer

Vertegenwoordigd door

Gevestigd aan                                                                                                                      te

Hierna te noemen: Opdrachtgever


En

Cornerstone Administratie & Advies B.V. met KVK nummer 68619944, gevestigd aan Wagonette 2A, 3897 AD te Zeewolde, hierna te noemen: Opdrachtnemer.

Overwegende:

1.        Dat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht tot de uitvoering en verwerking van de boekhouding en financiële administratie van de door Opdrachtgever gedreven onderneming en/of handelsactiviteiten over het huidige boekjaar en toekomstige boekjaren.

Waaronder verstaan mag worden:

·         verzamelen, verwerken, rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

·         Indiening van de aangiften inkomsten-, loon-, vennootschaps- en omzetbelasting.

·         Het indienen en/of afhandelen van verzoek- en bezwaarschriften betreffende fiscale aangelegenheden.
 

2.        En/of dat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht tot de uitvoering en verwerking van boekhoudkundige achterstanden ten aanzien van voorgaande boekjaren.
 

3.        En/of dat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht om begeleiding en bemiddeling bij schulden welke zijn voortgekomen uit het drijven van de onderneming.


Waaronder verstaan mag worden:

·         Het opvragen van actuele saldi bij crediteuren.

·         Het voeren van onderhandelingen over de hoogte van het openstaande saldo als mogelijk ook de hoogte van de in rekening gebrachte kosten en/of rente.

·         Het onderhandelen en vastleggen van (af)betalingsvoorstellen m.b.t. hoogte en duur van de regeling.

4.        En/of dat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht om begeleiding en bemiddeling bij schulden van de rechtsgelding vertegenwoordiger van de onderneming binnen zijn of haar privésituatie. Mits deze schulden zijn ontstaan vanwege tegenvallende financiële resultaten van de onderneming en/of handelsactiviteiten en hierdoor onlosmakelijk zijn verbonden aan het drijven van de onderneming.
Komen het volgende overeen:

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.        De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes;

2.        De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.        De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.        Indien er toch voorwaarden van Opdrachtgever schriftelijk van toepassing worden verklaard door Opdrachtnemer, dan gelden die voorwaarden slechts voor die betreffende opdracht en niet daaropvolgende opdrachten. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden en de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.

5.        Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen de nietige of vernietigbare bepalingen dan in overleg vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. Alleen wijzigingen die schriftelijk zijn overeengekomen, zijn rechtsgeldig.

6.        Indien op een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere Overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

7.        Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden en/of gedragscodes zullen kenbaar gemaakt worden via een melding op internet via www.cornerstoneadvies.nl.

8.        De wijzigingen en aanvullingen zullen voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer bindend zijn met ingang van de dertigste dag na de datum van vorenbedoelde publicatie op de website.

Artikel 2: De Overeenkomst

1.        De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden pas bindend voor Partijen, zodra deze schriftelijk is bevestigd door Opdrachtnemer.

2.        Indien Opdrachtgever een opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd, maar er desondanks wel (stilzwijgend) mee instemt dat Opdrachtnemer start met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de afgegeven offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend, indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.        Opdrachtnemer gaat uit van de gegevens die Opdrachtgever aan haar ter beschikking stelt. De door opdrachtnemer opgenomen gegevens bij offerte of Overeenkomst, worden als juist gezien, tenzij Opdrachtgever hier schriftelijk correcties op aanbrengt, voordat Opdrachtnemer uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Tussentijdse wijzigingen vanuit Opdrachtgever geschieden enkel schriftelijk.

4.        Wanneer een Overeenkomst wordt uitgevoerd namens meer dan 1 Opdrachtgever, dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 3: Doel

1.        Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ondersteunen bij het voeren van zijn of haar financiële administratie.

2.        Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ondersteunen bij het verbeteren van zijn of haar schuld- en/of liquiditeitspositie.

3.        Het uiteindelijke doel van de samenwerking is om Opdrachtgever te ondersteunen bij het verkrijgen van een helder inzicht van zijn of haar financiële positie en het creëren van een gezonde- en doordachte bedrijfsvoering.

 

 

 

 

 

 

Artikel 4: Financiële administratie

1.        Opdrachtgever overlegd de bankbescheiden (bij voorkeur ABN AMRO). Er zal 1 rekening worden aangegeven als hoofdrekening, 1 rekening worden aangegeven als reserveringsrekening en -indien noodzakelijk- 1 rekening worden aangegeven als leefgeldrekening (privé).

2.        Opdrachtgever levert de volledige fysieke boekhouding z.s.m. aan. Daags na ondertekening van deze overeenkomst zal Opdrachtgever een e-mail ontvangen van Opdrachtnemer met de benodigde documenten.
De aanlevering van digitale documentatie dient te geschieden middels e-mailadres: administratie@cornerstoneadvies.nl. De fysieke boekhouding mag per post verzonden worden of kan worden overgedragen op de vestigingen van Opdrachtnemer in Zeewolde of Rotterdam.

3.        Vervolgens zal Opdrachtgever maandelijks doch uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de wettelijke aangifteperiode de benodigde financiële documenten aanleveren bij Opdrachtnemer ten aanzien van fiscale aangiften. Indien Opdrachtgever hier geen gehoor aan geeft is Opdrachtnemer gerechtigd om een z.g. spoedopslag te hanteren van 10% op het overeengekomen uurtarief ten einde de benodigde fiscale aangiften tijdig te verwerken.

4.        Opdrachtgever zal geen financiële verplichtingen aan gaan boven de € 500,00 eenmalig of € 100,00 per maand zonder Opdrachtnemer hierover te consulteren. De uiteindelijke beslissing zal ten alle tijden bij Opdrachtgever liggen, echter gezien het in artikel 2 omschreven doel van de samenwerking is een heldere (wederzijdse) communicatie ten aanzien van financiële verplichtingen essentieel.

5.        Indien Opdrachtgever geen voorkeur heeft voor een boekhoudpakket zal de administratie worden gevoerd in het boekhoudprogramma van Opdrachtnemer.

6.        Opdrachtgever verstrekt z.s.m. de juiste inloggegevens welke noodzakelijk zijn voor het verzorgen van fiscale aangiften, toeslagen en/of subsidies.

7.        Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid en erkent geen aansprakelijkheid ten aanzien van opgelegde boetes, verhogingen of rente welke mogelijk in rekening wordt gebracht vanwege verlate aangifte wanneer de benodigde documentatie niet tijdig door Opdrachtgever is aangeleverd, wanneer er sprake is van onvoldoende beschikbaar saldo op de bankrekening waar Opdrachtgever Opdrachtnemer toe heeft gemachtigd, technisch falen en/of overmacht situaties.   

Artikel 5: Overige verplichtingen van de Opdrachtgever

1.        Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer volledige toegang en/of inzage tot zijn of haar bankgegevens. Bij voorkeur machtigt Opdrachtgever Opdrachtnemer om gedurende de samenwerking banksaldi te controleren ten einde inzage te krijgen in de inkomende en uitgaande betalingen van cliënt en/of haar rechtsgeldig vertegenwoordiger.

2.        Opdrachtnemer zal gemachtigd zijn om in opdracht van en uitsluitend na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever betalingen uit te voeren van de tot haar ter beschikking gestelde bankrekening.

3.        De in artikel 5 genoemde toestemming kan volstaan door een eenmalige accordering door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer opgesteld(e) liquiditeitsplanning, financiële begroting en/of budgetplan.

4.        Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat al haar inkomsten zullen binnenkomen op de bankrekening waarop Opdrachtnemer toegang en/of inzage heeft.

5.        Opdrachtgever verplicht zich om melding te maken van bedragen welke in contant zijn ontvangen. In principe dienen deze bedragen te worden gestort op de zakelijke bankrekening echter kan na overleg met Opdrachtnemer worden besloten tot verrekening of toewijzing van leefgelden, bijzondere uitgaven en/of contant betaalde inkoopfacturen.    

6.        Opdrachtgever garandeert de juistheid van de door haar aangeleverde informatie en bescheiden.

7.        Opdrachtgever verklaard dat de door haar gedreven onderneming voldoet aan alle wet en/of regelgeving en ontvangen gelden niet zijn verkregen vanuit criminele activiteiten.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

1.        Opdrachtnemer is verplicht om Opdrachtgever te identificeren en de identificatie-gegevens vast te leggen conform de Wet Identificatie voor Financiële dienstverleners (WIF), diens identiteit vast te stellen aan de hand van één van de wettelijk bepaalde documenten en de betreffende gegevens te bewaren conform de wettelijke bepalingen.

2.        Verder vastlegging van gegevens liggen omschreven in de privacy statement van Opdrachtnemer welke als bijlage is toegevoegd en derhalve integraal onderdeel uit maakt van deze overeenkomst.

 

 

Artikel 7: Kosten, tarieven & vergoedingen

1.        Alle Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip geldende prijzen en alle prijzen zijn exclusief btw, reis- en parkeerkosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

2.        Opdrachtnemer is bevoegd om voor deze overeenkomst en/of één of meer van de door haar verleende diensten en/of functionaliteiten, gezamenlijk en/of afzonderlijk, kosten in rekening te brengen.

3.        Ook is zij bevoegd kosten van externe leverancier(s) van hulpmiddelen en/of diensten die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van cliënt, zoals bankkosten en/of softwarekosten, rechtstreeks te boeken van de rekening van cliënt naar de hierboven omschreven leveranciers.

4.        Opdrachtnemer werkt met een standaard uurtarief van € 55,00 per uur exclusief BTW over 2019.

5.        Voor spoedeisende zaken zoals omschreven in artikel 3.3 van deze overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd een toeslag te rekenen van 10% over het in artikel 5.3 genoemde uurtarief.

6.        Indien Opdrachtnemer dient te reizen voor de uitvoering van haar werkzaamheden geld er een doorbelasting van 75% van het reguliere uurtarief voor reistijd, alsmede een vergoeding van € 0,35 per km berekend met de ANWB reisplanner, snelste route, vanaf de vaste werklocatie van de medewerker van Opdrachtnemer (Rotterdam of Zeewolde). 

7.        Over het factuur bedrag wordt een percentage van 10% aan kantoor- en managementtoeslag berekend.

8.        Specifieke financiële afspraken worden vastgelegd in de bijlage “betaalafspraken” welke integraal onderdeel uit maakt van deze overeenkomst.

9.        Deze tarieven zijn onderhavig aan een jaarlijkse verhoging. Deze verhoging wordt uiterlijk op 31 december vastgesteld en geld voor het daaropvolgende jaar. Een verhoging zal maximaal 10% van het standaard uurtarief op jaarbasis bedragen.

Artikel 8: Facturatie & betaling

1.        Opdrachtnemer factureert haar werkzaamheden op voorschotbasis.

2.        Een standaard voorschotfactuur bedraagt 10 uur, verhoogt met 10% kantoortoeslag.

3.        Eenmaal in rekening gebrachte voorschot-uren zijn ten alle tijden verschuldigd en komen niet in aanmerking voor creditering en/of restitutie. Vanaf het moment van factureren van de voorschotfactuur zullen de hierop gespecificeerde uren worden opgenomen in de werkplanning van Opdrachtnemer en gekwalificeerd als exclusief voor Opdrachtgever gereserveerde tijd.

4.        Wanneer het door Opdrachtgever ingekochte urensaldo 1 is of lager zal automatisch een nieuwe voorschotfactuur worden verzonden.

5.        Een urenspecificatie wordt jaarlijks achteraf automatisch verstrekt, maar kan tussentijds opgevraagd worden via het e-mailadres administratie@cornerstoneadvies.nl.

6.        Betalingen, ook die in termijnen, dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen..

7.        Klachten of bezwaren over een factuur van Opdrachtnemer c.q. diensten en/of werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op. Dit voorgaande geldt niet geheel indien Opdrachtgever een consument is: In het geval een consument niet tijdig betaalt vanwege een klacht of vermeend gebrek, is hij slechts gerechtigd om het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.

8.        Indien betaling in termijnen is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden te onderbreken bij niet tijdige betaling van enige termijn

9.        Opdrachtnemer heeft haar vorderingen op debiteuren middels een akte van cessie overgedragen aan ECP Factoring BV. Dit betekent dat ECP Factoring BV de factuur overneemt van Opdrachtnemer en deze periodiek uitkeert aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is hiervoor een vergoeding verschuldigd aan ECP Factoring BV. Indien afgeweken wordt van de standaard betaaltermijn is Opdrachtnemer gerechtigd om de kosten welke hieraan zijn verbonden door te belasten aan Opdrachtgever. Deze kosten zijn:

 

Betaaltermijn                        Kosten                                              
0 – 14 dagen                          geen kosten
14 – 30 dagen                        2% per maand exclusief btw. met een minimum van € 2,50 per factuur per maand.
30 – 60 dagen                        2% per maand exclusief btw. met een minimum van € 2,50 per factuur per maand.

60 – 90 dagen                        2% per maand exclusief btw. met een minimum van € 2,50 per factuur per maand.
90 dagen of langer                 2% per maand exclusief btw. met een minimum van € 5,00 per factuur per maand.


 

10.     Opdrachtgever is de in artikel 6.9 omschreven kosten verschuldigd aan Opdrachtnemer over het openstaande saldo van het factuurtotaal. Deze extra kosten zullen per facturatieperiode worden berekend en gefactureerd. 

Betaling van de facturen zal tevens plaats vinden aan ECP Factoring B.V.  ten name van Stichting ECPay.

11.     Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer incassomaatregelen moet nemen is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW is direct na vervaltermijn van de factuur een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd van 15% van het verschuldigde, en ten minste €75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd. Ten slotte is Opdrachtgever alle andere kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, verschuldigd indien Opdrachtnemer maatregelen moet nemen om haar vordering te incasseren.

12.     Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en overmacht

1.        Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet dwingend in de Nederlandse wet is geregeld.

2.        Indien vast staat dat Opdrachtnemer toch aansprakelijk is, dan is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt. Indien er geen verzekering is die enige schade dekt, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid tot maximaal 25% van de geleden schade, met als maximum de netto factuurwaarde die betrekking heeft op de betreffende schade.

3.        Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade en voor schade die is toe te rekenen Opdrachtgever en/of in zijn risicosfeer valt.

4.        Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding geschiedt.

5.        Opdrachtnemer is ter zake door haar van Opdrachtgever aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheid van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van Opdrachtnemer, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht(en) voor Opdrachtgever.

Artikel 10: Wanprestatie, ontbinding en beëindiging

1.        Beëindiging van de overeenkomst dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

2.        Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Opdrachtnemer ingeval van wanprestatie het recht hebben om haar verplichtingen uit de gesloten Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te hare keuze.

3.        Partijen hebben het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

               a.             de andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet nakomt                     en nadat aan haar een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Opdrachtnemer                         heeft voorts ingeval Opdrachtgever één of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter                              hare keuze, om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten;

               b.             de andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,                                   surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsanering ingevolge de Wet                          Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het                   geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd, dan wel wanneer                  Opdrachtnemer goede gronden heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet                                na zal komen;

               c.             de andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;

               d.             de andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te                   verlaten.

 

 

 

4.        Opdrachtgever kan bij opzegging van de overeenkomst gebruikmaken van haar rententierecht. De boekhouding -in de breedste zin van het woord- zal pas worden overgedragen wanneer alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn voldaan.

Artikel 11: Klachten

1.        De schriftelijke vastlegging of de schriftelijke reproductie door Opdrachtnemer vastgelegde gegevens levert volledig bewijs daarvan op, zolang geen tegenbewijs daartegen is geleverd.

2.        Bij gegronde klachten zal te allen tijde een onderzoek worden ingesteld door de klachtenfunctionaris en/of de directie van Opdrachtnemer.

 Artikel 12: Overdracht rechten en verplichtingen

1.        Opdrachtnemer is bevoegd om de integrale rechtsverhouding waarin Opdrachtnemer tot de Opdrachtgever staat onder de met de Opdrachtgever overeengekomen voorwaarden over te dragen aan een andere tot de organisatie behorende partij.

2.        Opdrachtnemer is bevoegd om ingeval van fusie met en bij overdracht/uitbesteding van (een gedeelte van) haar activiteiten aan een andere instelling de rechtsverhouding, waarin Opdrachtnemer tot Opdrachtgever staat over te dragen aan de instelling die de activiteiten van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk voortzet.

Artikel 13: Geschillen

1.        Op alle geschillen tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats

2.        De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend te                                                          op

 

      Opdrachtgever                                       Opdrachtnemer

Naam:

 

 

Handtekening

 

Bijlage 1: Privacystatement
Bijlage 2: Betaalafspraken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Privacystatement

Cornerstone Administratie & Advies B.V. respecteert de privacy van bezoekers van onze website en in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u vinden welke gegevens dit zijn en wat we daarmee doen.

 

Wie verzamelt je persoonsgegevens?

 

Cornerstone Administratie & Advies B.V. is verantwoordelijk voor persoonsgegevens die worden verzameld via onze website en door gebruikmaking van onze diensten.

 

Cornerstone Administratie & Advies B.V.

Wagonette 2 A

3897 AD Zeewolde

 

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

 

           Contactgegevens zoals aanhef, voor- en achternaam, adres, (mobiele) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);

            Overige gegevens, zoals geboortedatum, BSN nummer, burgerlijke staat, woonsituatie en kopie van uw id-bewijs;

            Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, bankafschriften, betaalhistorie en kredietlimieten;

            Automatische verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de wijze waarop u van onze website gebruik maakt.


Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

 

           Het aanbieden van informatie met betrekking tot de diensten van Cornerstone Administratie & Advies B.V.

           Het beoordelen en accepteren van (toekomstige) klanten;

           Het toesturen, uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;

           Het administreren, beheren van financiële zaken en behandelingen van vorderingen van                              bedrijven en natuurlijke personen;

           Het uitvoeren van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief of andere interne boodschappen;

           Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

           Het beheren van de relatie met de klant;

            Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

 

 

We verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 

De uitvoering van de overeenkomst: we verwerken persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze klanten te kunnen uitvoeren.

 

Gerechtvaardigd belang: we kunnen persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, zoals het verbeteren van onze diensten.

 

Voldoen aan een wettelijke verplichting: we verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden en bewaren van onze administratie.

 

Toestemming: we kunnen u om toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het versturen van direct marketing.

 

Verstrekking aan derden

 

We zullen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Denk hierbij aan contact met crediteuren of overheidsinstanties. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die we inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

 

 

 

 

Beveiligingsmaatregelen

 

Cornerstone Administratie & Advies B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op deze wijze stellen we zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor de personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

We bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang we daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren of vernietigen. 

 

 

Contact en uitoefenen van uw rechten

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, laten af te schermen of om de verwerking door Cornerstone Administratie & Advies B.V. te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Dit kan het geval zijn wanneer je niet langer wenst dat we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken. Bovendien heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen.

 

Wanneer u klachten of opmerkingen over het verwerken van persoonsgegevens door Cornerstone Administratie & Advies B.V.  heeft of u uw rechten wil uitoefenen, dan kunt u contact opnemen door te mailen naar privacy@cornerstoneadvies.nl Het is ook mogelijk om dit middels de post te verzenden:

 

Cornerstone Administratie & Advies B.V. inzake Privacy                       

Wagonette 2A

3897 AD  Zeewolde    

 

Wijzigingen

 

Ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen we het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen we u daarop of maken we de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je altijd terugvinden op www.cornerstoneadvies.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bijlage 2: Betaalafspraken

Bedrijfsnaam

Tarieven

·         Uurtarief € 55,00 per uur exclusief BTW.

·         Opslag 10% kantoorkosten exclusief BTW.

Opstartfactuur

Eenmalige opstartkosten dossier                                                         € 150,00 excl. BTW.

Uren 1e factuur              uur x € 55,00 per uur                                     

Subtotaal                                                              


Opslag 10% kantoorkosten


Totaal


Facturatie-frequentie                                                                           per 3 / 5 / 10 / 15 / 20 uur.

Betaaltermijnen

Betaaltermijn opstartfactuur                                                               14 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 dagen
Betaaltermijn reguliere facturen                                                          14 / 30 / 45 / 60 dagen

Totale opslag voor afwijkende betaaltermijnen anders dan 14 dagen:

14 – 30 dagen         2% excl. BTW
30 – 60 dagen         4% excl. BTW
60 – 90 dagen         6% excl. BTW

Inschatting benodigde uren per maand

Boekhouding regulier (lopend boekjaar)                   uur per maand =                              

Schuldenproblematiek zakelijk/privé                        uur per maand =

Totaal                                                                         uur per maand =                                                                                                                                             

Boekhouding achterstand                                    Opmerkingen

Aantal boekjaren

Geschat aantal uren per boekjaar?

Richtprijs per boekjaar?

Aanneemsom Ja / Nee

Opdrachtgever gaat akkoord met de hierboven omschreven prijsstelling en betaalvoorwaarden. Tevens is Opdrachtgever zich er van bewust dat het hier een richtprijs bevat o.b.v. de beschikbare informatie op het moment van ondertekening.

Voor akkoord Opdrachtgever:

 

Naam :
Handtekening: